درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
همگامان صنعت ایرسا
رضائی
شرکت های خصوصی
تهران
اسلام‌شهر
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارگر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارگر
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
دیپلم
اهمیتی ندارد
آهنگر و مونتاژ کارمتوسط
تراشکارمتوسط