درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید محمد
محمودی
مذکر
معافیت تحصیلی
15 - 9 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
Network +پیشرفته
CCNAپیشرفته
CCNP R&Sپیشرفته
MCITP 2008 R2پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران