درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شبنم
زیادی
مونث
15 - 4 - 1371
مجرد
لیسانس
علوم و صنایع غذایی
زبان ترکیمقدماتی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس علوم و صنایع غذایی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان شرقی
تبریز