مطالب مفید

نحوه ارزيابي طرفين مصاحبه از يكديگر

آنچه پيش از مصاحبه و در جريان آن اتفاق ميافتد، حاصل مطالعه و تحقيقي است كه مصاحبه كننده و كارجو درباره ويژگي هاي كاري و سوابق فعاليت هاي يكديگر انجام دادهاند.

 


طرح پرسش، معیاری برای ارزیابی محیط کار
پرسش کارجو از مدیر یا مصاحبهکننده به منظور ارزیابی و قابلیتهای محیط کار آیندهاش است. در واقع متقاضیان با طرح پرسشها اهداف خاصی را دنبال میکنند. در دیدگاه اول کارجو پس از آشنایی با نوع مسئولیتی که به عهدهاش است، ابزارها و فنون ارتقای شغلی خویش را میجوید در گام دوم وی کیفیت، ارزش و اعتبار شرکت یا سازمان، رفتار مدیر و همکاران، برآورد مالی و حقوقی خویش و در نهایت تأثیر محل کار در جایگاه سکوی پرتابی برای عناوین و سمتهای بالاتر سازمانی خودش را بررسی میکند.
در مقابل پرسشهای کارجو، مصاحبهکننده و مدیر نیز با توجه به تجربه و دانش خویش به سبکهای مختلف مصاحبهشونده را میآزماید. معمولاً نخستین پرسشها که با ارزیابی سوابق شغلی و تحصیلی آغاز میشوند، آشکارا میزان مهارت و دانش کارجویان را نشان خواهند داد. بنابراین در تعاملی دوطرفه همچون بازی شطرنج، طرفین با استراتژی خاص خودشان جریان مصاحبه شغلی را پیش میبرند.

معیاری برای ارتقای شغلی کارمندان
چه عواملی موجب ارتقای سطح شغلی کارمندان میشوند؟ در واقع کارمندان نیز همانند دانشجویان دورهای چندمــــــاه یا چند ساله را میگذرانند تا اندکاندک مهارتها و توانمندیهایشان را نزد مدیر به اثبات برسانند. فعالیت در هر شرکتی محاسن و معایب خاص خودش را دارد. در برخی شرکتها کــــــــار طولانی مدت، در برخی دیگر خلاقیت، کیفیت و مهارت و در نهایـــت بازاریابی و جلب رضایتمندی مخاطبان اساس و ضوابط سازمانی را تشکیل میدهند.

کارمندان در نقش سرمایه های سازمان
از همان لحظهای که کارجویان در مصاحبههای شغــــلی شرکت میکنند و رزومههای خودشان را برای تأیید نهایی میفرستند، در واقع فرآیند ارزیابی و انتخاب آغاز میشود. نقش خلاقیت و استعدادهای فردی عاملی جدی در انتخاب افراد شایسته محسوب میشود . در نهایت مصاحبه با آزمون عملی به پایان میرسد. کارجویان برگزیده پس از دورهای سه ماهه که از سوی برخی از شرکتها به دلیل اهمیت و کیفیت بازدهي آنـــــان انجام میشود، در پست سازمانی خودشان تعریف میشوند.
هر مدیری با سرمایهگذاری بر روی کارمندانش به طریق مختلف سعی میکند تا بستری مطمئن برای پیشرفت و افزایش شعبههای شرکت خویش فراهم آورد. از این منظر انتخاب و آموزش کارجو و در مرحله دیگر تبدیل آن به کارمندی شایسته نقشی تأثیرگذار در آینده شغلی وی و پیشبرد اهداف تجاری مدیر دارد.

انتخاب صحيح گامی برای موفقیت در مصاحبه های شغلی
مهمترین وظیفه هر مدیری انتخابی شایسته و مطابق با چارچوبهای سازمان است. در واقع بازبینی رزومههای مختلف، دعوت به مصاحبه، آزمون کتبی و شفاهی و در نهايت استخدام، نیازمند دقت و تحقیقی همهجانبه است که گاه چندین مــاه به طول میانجامد.
مصاحبه های شغلی بهترین زمان برای رویارویی و پرسش و پاسخ محسوب میشوند. از این منظر با توجه به میزان مهارت و نحوه پاسخگویی کارجویان میتوان بهترينها را برگزيد.

ویژگیهای یک شغل ایدهآل
شغل ایدهآل در نظر هر کارمند و کارجو تعریفی جداگانه و خاص دارد. برخیها ارتباط میان رشته دانشگاهی و کاری مرتبط با همان حوزه را اولویت شغلی خودشان میدانند و برخی دیگر نيز محیط کاری مناسب با مهارتشان را اصلیترین شرط اشتغال تصور میکنند. در واقع شغل ایدهآل به فعالیتی گفته میشود که فرد در آن احساس آرامش کند. از یک سو نیازهای مالیاش را برآورده کند و از سوی دیگر مطابق با اهداف، تحصیلات و مهارتهایش باشد. شغل هر فرد معرف روحیه و شخصیت وی است که در اثر تجربه و تحصیل کسب میشود.

دشوارترین مراحل و مسائل کاری از دیدگاه کارجو
اگر فردی ساعی و باتجربه باشید، کمتر درگیر چالشها و معضلهای محیطکار و همکاران خواهید شد. تجربه، سابقه  و روابطعمومی کلیدهای موفقیت در کسب و کـــــــــار محسوب میشوند. نوع ارتباطی که با همکاران برقرار میکنید نقش مهمی در آینده شغلی و بازتابهای رفتاری آنان با شما خواهد داشت.
تطبیقدادن عادات با شرایط و محیطکار جدید از عمده نگرانیهای کارمندان تازهکار محسوب میشود. ایجاد یک برنامه کاری و اجراییکردن وظایفی که مدیر بر عهده شمـــــــا گذاشته است، ناخودآگاه استرسی ناخواسته ایجاد میکند که بخشی از آن به دلیل اهمیت نخستین مسئولیتهایی خواهد بود که مدیر مربوطه شخصاً به شما واگذار کرده و بخشی دیگر برای اثبات شایستگیها و تصمیمگیریهایی است که متعاقباً به دلیل صحت اجرای دستورات در مورد نحوه فعالیت شما انجام خواهد شد.
هدف مصاحبه کننده از برگزاری  آزمونهای کتبی و شفاهی
مصاحبه های شغلی در راستای صحت رزومههای فرستاده شده و ارزیابی توانمندیهای کارجویان اجرا میشوند. تنـــــوع مهارتها، خلاقیتها و ویژگیهای کارجویان تنها در ميدان مصاحبههای شغلی نمایش داده میشوند. از این منظر مهارت و دانش هر کارجو در مقایسه با سایر رقیبان به آزمـــــــون گذاشته میشود تا فرد شایسته شناخته و استخدام شود.
مدیران و مصاحبهکنندگان نیز هر کدام معیارهای خاص خودشان را دارند و براساس ضوابط سازمانی اولویتهای استخدامی را اجرایی میکنند. برخیها مهارت، برخی دیگر دانش و تحصیلات و در نهایت برای برخی از مدیران سوابق کاری از ارزش والایی برخوردار است. بدین ترتیب از ارسال رزومه تا ارزیابی و مصاحبه، همه این مراحل برای انتـــــــخاب و رقابت میان کارجویان برگزار میشود تا فــــــــرد اصلح برگزیده شود.

مثبت بينديشيد
 مصاحبهکننده تمايل به شنيدن بهانهها يا احساسات منفي درباره يك تجربه منفي را ندارد. اگر پرسشي درباره تغيير ناگهاني شغل يا انتقادي درباره وضعيت كاري مطرح شد، حالت دفاعي به خود نگيريد. در عوض توجهتان را به حقايق ، واقعيات و مهارتهايي كه داريد، متمركز كنيد. همیشه به نیمه پر لیوان بنگرید و افکارمنفی را از خود دور کنید . افکار منفی نه تنها تمرکز و اعتماد به نفس شما را از بین میبرند، بلکه باعث شکست و به دنبال آن احساس دلزدگی از محیط کار نیز میشوند. در روانشناسی اصلی وجود دارد که نشان دهنده مفهوم برتر تاثیرمنفی برروحیه مثبت است . درواقع ما به اتفاقات منفی بیش از وقایع مثبت میاندیشیم. این رویداد کاملا غریزی است و بازتابی منفی در افراد ایجاد میکند.

آمادگی براي مصاحبه
پیش ازآغاز یک مصاحبه باید همه جوانب را درنظر بگیرید. سوالات مصاحبهكننده اغلب با ذکر مشاغل قبلی و میزان مهارت شما شروع میشوند. بنابراین شما نیز باید از قبل پاسخهایی آماده داشته باشید و با اطمینان و اعتماد به نفس کامل پرسشهـــــا را پاسخ دهید. انواع پرسشهاي مصاحبهكننده را با مطالعه مصاحبههاي قبلي ارزيابي كنيد. پرسشهاي كليدي اغلب حول محور تحصيلات و سوابق شغلي هستند. سعي كنيد هميشه پاسخهاي قانعكنندهاي داشته باشيد.
 
كلام آخر
بسیاری از افراد به دلایل مختلف نمیتوانند به شغل دلخواه و مورد نظرشان دست يابند. درچنین شرایطی برای رسيدن  به آرمانهایشان و امید به کسب جایگاهی متناسب با رشته تحصیلي يا مهارت مورد نظر، به ادامه تحصیل و كسب آموزشهاي كاربردي میپردازند. این وقفه چند ساله ميان دانش و اشتغال ممکن است در شرایطی خاص برخی ازآنان را به هدفشان نزدیک کند. در واقع تلفیق دانش و مهارت راهکاری شایسته برای حل این معضل است. در بسیاری از مصاحبهها نیز اغلب مصاحبهكنندگان به جز مدرک دانشگاهی، تجربیات شما را نيز ارزيابي ميكنند. بنابراین ترکیب دانش و مهارت در رشتهای فنی، نه تنها وقفهاي در اشتغال ايجاد نميكند، بلکه بر تجربههـاي شما نیز میافزاید. مثلا ترکیب مدرک مدیریت و مهارت زبان دوم ازجمله ویژگیهایی است که اغلب مديران در جستجوی افرادي شایسته برای احراز چنين پستهايی هستند. بدین ترتیب مهارتهایتان را افزایش دهید و در كنار تحصيلات دانشگاهي مهارتي فني را بياموزيد تا در عرصههاي مختلف اشتغال بدرخشيد. هميشه به ياد داشته باشيد؛ هر آنچه که شما بخواهید همانطور خواهد شد .

Written by: Kathryn V. Anderson
مترجم: سيد رسول ميرزايي موسوي

 

سایر مطالب مفید

بازیگری اشتغال در اقتصادبا ایجاد کسب و کارهای جدید كارآفريني فناورانه باعث توسعه اشتغال می‌شودچرا مخترعان کارآفرین می‌شوند؟بر اساس نتايج سرشماري(90-1365) بررسی شد وضعیت افراد دارای تحصیلات عالی در بازارکار کشورپنج رویکرد برای استفاده از تجربیات گذشته در كسب‌وكارآشنايي با مدارک مورد نياز برای تاسيس مهد كودكپيش‌زمينه‌های اجرای طرح‌های تجاریرایجترین سوالاتی که در یک مصاحبه شغلی (مصاحبه استخدامی) پرسیده می‏شوندنکات طلايي براي موفقيت در مصاحبه شغلينحوه ارزيابي طرفين مصاحبه از يكديگرآنچه مصاحبه کنندگان باید بدانند12 نكته براي جويندگان كار13 اشتباه رايج در مصاحبه10 قاعده براي موفقيت در مصاحبه استخداميواكاوي شخصيت كارجويان در ميدان مصاحبهده كليد براي رمزگشايي نتيجه مصاحبهآنچه نباید در مصاحبه شغلی انجام داد آشنايي با فنون مصاحبه استخدامیچگونگی نوشتن رزومه کاری