مطالب مفید

نکات طلايي براي موفقيت در مصاحبه شغلي

مرحله مصاحبه در روند جست‌وجوي شغلي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. در مدت زمان کوتاه مصاحبه شغلي مي‌توانيد شانس استخدام خود را تقويت کرده يا از بين ببريد.

بسياري از اشتباهاتي که در روند مصاحبه شغلي رخ ميدهند قابل پيشبيني و اصلاح هستند، لذا هر کس ميتواند نحوه مصاحبه خوب را بياموزد.در ادامه به تعدادي از فنون برتر مصاحبه شغلي اشاره ميشود که رعايت آنها ميتواند به موفقيت شما کمک کند.

چند نسخه کپي از رزومهتان را در جلسه مصاحبه همراه داشته باشيد

هيچچيزي بهتر از اين بيانگر عدم آمادگي شما نيست که نسخه ديگري از رزومه درخواست شود و شما نداشته باشيد. چندين نسخه کپي از رزومهتان را همراه داشته باشيد. شايد مجبور شويد با چندين نفر مصاحبه کنيد و اين امر،همراه داشتن کپي بيشتر، ميزان آمادگي شما را نشان ميدهد.

 

رسمي و با توجه و محتاط لباس بپوشيد

ميتوانيد خود را به طرق مختلفي اثبات کنيد، اما نحوه پوشش چيز ديگري است. حتي ميتوانيد براي ملاقات با افراد مختلف از پوششهاي مشابه استفاده نماييد.

 

ارتباط غيرکلامي را دستکم نگيريد

هوشيار و پرانرژي بوده و بر صحبتهاي مصاحبهکننده تمرکز کنيد. از ارتباطات غيرکلامي از قبيل برقراري ارتباط چشمي استفاده نماييد که بيانگر توجه و علاقه شماست.

 

اهميت اولين و آخرين تأثير

پنج دقيقه اول و آخر مصاحبه مهمترين بخشهاي مصاحبــه به حساب ميآيند. در طي اين زمان است که اولين و آخرين تأثير اعمال شده و مصاحبهکننده تصميم ميگيرد شما فرد مورد نظرش هستيد يا خير. طي پنج دقيقه اول رفتار مثبتي از خود ارائه داده و مطمئن شويد پس از ترک آن مکان در خاطر مصاحبهکننده ميمانيد.

 

حتي اگر رزومه داريد، فرم درخواست شغل

شرکت را به طور کامل پر کنيد

حتي اگر رزومهتان را به همراه داريد بسياري از شرکت تمايل دارند داوطلب فرم را به طور کامل تکميل نمايد. تکميل کامل فرم از جانب شما نشانهاي مبني بر حرفهاي بودن شما و قدرت پيگيري شماست.

 

به ياد داشته باشيد هدف هر مصاحبهاي دريافت پيشنهاد است

بايد آنقدر مصاحبهکننده را تحت تأثير قرار دهيد که پيشنهاد شغل نمايد. در پايان مصاحبه مطمئن شويد که قدم بعدي چيست و کارفرما چه زماني تصميمگيري خواهد نمود.

 

نيازهاي کارفرما را بشناسيد

خود را طوري معرفي کنيد که نشان دهد واقعاً براي شرکت ارزشمند خواهيد بود و با فضاي کاري هماهنگ خواهيد شد.

 

مشتاق و پرانرژي باشيد

مشتاق باشيد. کارفرمايان تمايل به استخدام اشخاصي دارند کــــه به راحتي بتوانند با آنان ارتباط برقرار نموده و کنار بيايند و شخص مورد نظر به کار و شرکتشان علاقهمند باشند. علاقه و انرژي خود را نشان دهيد.

 

مطمئن شويد مهارتهاي مورد نظر را دارا هستيد

رقباي خود را بشناسيد. در خصوص تحصيلات، تجربه، آموزش، حقوق و پيشرفت شغلي چگونه با سايرين مقايسه ميشويد. به مواردي اشاره نماييد که واقعاً نحوه انجام آنها را ميدانيد. نکات کليدي براي شغل بعدي شما به حساب ميآيند.

 

توانايي سختکوشي خود را براي دستيابي به اهداف سازمان نشان دهيد

تصور نماييد اگر مصاحبه کنندگان تمايل به انتخاب افرادي دارند که از جوانب فردي و سازماني به راحتي با سازمان هماهنگ شوند. بايد تاکيد کنيد که چنين فردي هستيد و مزاياي بيشماري براي سازمان به ارمغان ميآوريد.

 

تمام نقاط قوت خود را بروز دهيد

قابليتهاي عملي، مهارتهاي کلي و تجربيات به همراه ويژگيهاي فردي ارائه نماييد. استخدام کنندگان به دو مورد توجه ميکنند،گواهينامه و شخصيت. ميتوانيد کار را مطابق عملکرد اجرايي گذشته خود انجام داده و با فرهنگ حاکم هماهنگ شويد. درخصوص ويژگيهاي مثبت شخصيتي خود صحبت کرده و با ذکر مثال نشان دهيد چگونه هر ويژگي در رورند کار بروز پيدا ميکند.

پاسخهاي قطعي و صريح و نتايج خاص ارائه دهيد

هرگاه که درمورد قابليتها و دستاوردهاي خود ادعايي ميکنيد قابل قبولتر و بهتر خواهد بود که براي اثبات ادعاي خود مثالي ذکر نماييد. نحوه به کار بردن موفقيتآميز مهارت مورد نظر را در موقعيت شغلي براي مصاحبهکننده شرح داده و نتيجه حاصل شده را نيز ارزيابي نماييد. سعي کنيد تاخاص باشيد.

 

از اقرار و پذيرفتن اشتباه خود نهراسيد

کارفرمايان تمايل دارند بدانند شما مرتکب چه اشتباهاتي شدهايد و چگونه از اشتباهات خود درس گرفتهايد. از اقرار به اشتباهات گذشته خود نگران نباشيد، اما همواره نگران ويژگيهاي مثبت خود باشيد و اينکه چگونه نتايج منـــــفي را به نتايج مثبت بدل نموديد.

 

موضوعات و مثالهايي را مطرح کنيد که بازگوکننده تجربه گذشته شما باشد

عملکرد گذشته بهترين معيار براي سنجش عملکرد آينده است. اگر در يک شرکت موفق بودهايد به احتمال زياد ميتوانيد در شرکت ديگري نيز موفق باشيد. خود را براي ارائه مهارتها و عملکرد در جلسه مصاحبه آماده نماييد.

 

قبل از جلسه مصاحبه همه چيز را در مورد کارفرماي مورد نظر بدانيد

تا حد امکان پاسخهاي خود را با نياز کارفرما مطابقت داده و پاسخهاي هماهنگ با نياز کارفرما ارائه دهيد. اين امر مستلزم آن است    که قبل از مصاحبه در مورد شرکت، مشتريان، جايگاه مورد نظرتان به طور کامل تحقيق کنيد. به زبان کارفرما صحبت کنيد.

 

قبل از مصاحبه بر روي سؤالات مصاحبه تأمل کنيد

قبل از حضور در جلسه مصاحبه نوع سؤالاتي را که احتمال ميدهيد از شما پرسيده شود، بررسي نماييد. حتي اگر نتوانيد تمام سؤالات را پيشبيني نماييد، فکر کردن به اين امر ميتواند از استرس شما کاسته و شما را آمادهتر نمايد.

 

نحوه پاسخگويي به سؤالات دشوار را بياموزيد

اکثر سؤالات مصاحبه قابل پيشبيني هستند، اگرچه موارد استثناء هم وجود دارند که بررسي کننده عملکرد شما در شرايط دشوار و تحت فشار چگونه خواهد بود. بهترين استراتژي اين خواهد بود که خود را آماده نماييد، متمرکز باشيد، آرامش خود را حفظ کنيد و تا حد امکان شفاف پاسخ دهيد.

 

نقاط قوت، دستاوردها و فعاليتهاي خود را مطابق با نيازهاي کارفرما بيان کنيد

بيشک داراي نقاط قوت و مهارتهاي مرتبط با جايگاه مورد نظر هستيد لذا بر مزايايي که ميتوانيد به کارفرما ارائه دهيد تاکيد نماييد. از هر موقعيتي استفاده نماييد تا با زبان مناسب همان صنعت، نقاط قوت مرتبط با موقعيت مورد نظر را شرح دهيد.

 

نقاط قوت خود و آنچه از انجامش لذت ميبريد را بشناسيد

مهارتهايي که برايتان لذتبخش هستند جزو مواردي هستند که براي کارفرما اهميت دارند. قبل از مصاحبه اين دسته از مهارتها را شناسايي کنيد و بدانيد چه مزايايي براي شما و کارفرما به همراه دارند.

 

نحوه ارتباط گفتاري را با سايرين بياموزيد

مهارتهاي ارتباط گفتاري موثر و قوي به شدت براي کارفرما ارزشمند هستند. علايم فردي تحصيلکرده و با استعداد است. نحوه ارتباط با سايرين را تمرين کنيد تا به بهترين شکل ممکن خود را معرفي نماييد.

 

زودتر از موعد مقرر در محل مصاحبه حاضر شويد

هر چند هم که مصاحبهکننده با شما احساس همدردي کرده و تصادف ناخواسته در اتوبان را بپذيرد، اما نميتوان احساس منفي اوليه را ناديده گرفت. زماني را براي اتفاقات ناخواسته درنظر بگيريد و زودتر از موعد در محل حاضر شويد.

 

نحوه برخورد با تمام افراد حائز اهميت است

در برخورد با تمام افراد فرقي نميکند چه کسي هستند يا در چه جايگاهي قرار دارند،تواضع و احترام را رعايت نماييد. نظر تمام افراد در روند مصاحبه ميتواند تأثيرگذار باشد.

 

سؤالات را با جملات کامل و البته مستند پاسخ دهيد

توجه داشته باشيد مصاحبهکننده ميخواهد بداند چه مستنداتي را به شرکت و جايگاه ارائه ميدهيد. از پاسخگويي با «بله» يا «خير» ساده اجتناب کنيد. با جملات کامل ميزان دانش مرتبط با الزامات شغلي را نشان دهيد و بدين صورت کارفرما نيز شما را بهتر خواهد شناخت.

 

با کمک روشهاي کاهش استرس، بر اضطراب خود غلبه کنيد

روشهاي بسياري براي کاهش استرس وجود دارند که سخنوران بسياري از آنها استفاده ميکنند، شما نيز ميتوانيد براي حضور در مصاحبه از اين روشها استفاده نماييد. از کارهاي آرامشبخش مانند نفس عميق استفاده نماييـــد. هر چه آرامش بيشتري داشته باشيد، احساس راحتي بيشتري ميکنيد و اعتماد به نفس بيشتري خواهيد داشت.

 

پرسيدن سوال را فراموش نکنيد

خود را براي پرسش سؤالات متعدد درخصوص شغل، کارفرما و سازمان آماده نماييد. هدف از مطرح نموده اين سؤالات اين است که به شما در تصميمگيري براي شغلي متناسب با علايق، هوش و اشتياق کمک نمايد.

منبع:بازارکار

سایر مطالب مفید

بازیگری اشتغال در اقتصادبا ایجاد کسب و کارهای جدید كارآفريني فناورانه باعث توسعه اشتغال می‌شودچرا مخترعان کارآفرین می‌شوند؟بر اساس نتايج سرشماري(90-1365) بررسی شد وضعیت افراد دارای تحصیلات عالی در بازارکار کشورپنج رویکرد برای استفاده از تجربیات گذشته در كسب‌وكارآشنايي با مدارک مورد نياز برای تاسيس مهد كودكپيش‌زمينه‌های اجرای طرح‌های تجاریرایجترین سوالاتی که در یک مصاحبه شغلی (مصاحبه استخدامی) پرسیده می‏شوندنکات طلايي براي موفقيت در مصاحبه شغلينحوه ارزيابي طرفين مصاحبه از يكديگرآنچه مصاحبه کنندگان باید بدانند12 نكته براي جويندگان كار13 اشتباه رايج در مصاحبه10 قاعده براي موفقيت در مصاحبه استخداميواكاوي شخصيت كارجويان در ميدان مصاحبهده كليد براي رمزگشايي نتيجه مصاحبهآنچه نباید در مصاحبه شغلی انجام داد آشنايي با فنون مصاحبه استخدامیچگونگی نوشتن رزومه کاری